GDPR ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A jelen dokumentum a www.lanaxis.hu weboldal működésével kapcsolatban minden releváns
adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016./679. számú Általános Adatvédelmi
Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.
A www.lanaxis.hu oldalon a közzétett info@lanaxis.hu email cím megadásával Ön kapcsolatba
léphet velünk. Az Ön által kezdeményezett kapcsolat és az Ön által megadott adatok, információk a
Rendelet. GDPR szerinti szabályozása az alábbiak szerint történik.

ADATKEZELŐ
Az adatkezelő megnevezése: LANAXIS Kft.
Székhely: 3508 Miskolc, Bogáncs u. 6-10.
Levelezési cím: 3508 Miskolc, Bogáncs u. 6-10.
E-mail: info@lanaxis.hu
Telefonszám: +36 46 431 637; +36 46 562 425
Weboldal: www.lanaxis.hu

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ
Név: Tárhely.eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Levelezési cím: 1144 Budapest, Ormánság utca 4.
E-mail cím: gdpr@tarhely.eu
Adatvédelmi felelős: a mindenkori ügyvezető

A COOKIE-K HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
Mi az a cookie?
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből
és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy
elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy
néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.
A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni
felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz – egy titkos,
véletlenül generált számsort -amelyet az Ön eszköztáról, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja.
Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookiek (sütik) vonatkozó leírása
tartalmazza.
A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.
A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:
Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek
elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/deletemanagecookies#ie=ie-11
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer
Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
További adatkezelések
Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az
adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés
célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).
Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az
Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3)
bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen
jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő
tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

AZ ADATKEZELÉS SORÁN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK
Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 a hozzájárulás visszavonásának joga
 személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való jog
 hozzáférés helyesbítéshez való jog
 adatkezelés korlátozása, törléshez való jog
 tiltakozáshoz való jog
 hordozhatósághoz való jog.
Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek
Önnel szükségszerűen kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok
megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő
egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhető lesz az Ön adatkezeléssel
kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.
Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg az Adatkezelő.
A hozzájárulás visszavonásának joga
Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott
adatokat rendszereinkből töröljük.
A személyes adatokhoz való hozzáférés
Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és a következő információkról az
Adatkezelő tájékoztassa:  az adatkezelés céljai;  az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;

 információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a
személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;

 a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
 lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

 az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés
esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

 a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

 ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást
is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan
érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen
várható következményekkel bír.
A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére
irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat
fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.
A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően
emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben
regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve
tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni.
Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az
adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.
Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó
pontatlan személyes adatokat.
Adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike
teljesül:
 Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;

 az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért, mert
az Ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok
törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából,
de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az
adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az
érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely
tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását
megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.
Törléshez – elfeledtetéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó
személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte
vagy más módon kezelte;  Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű
ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,

 a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást
nyert, a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes
adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás
költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve
technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más
adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e
személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés,
mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

 jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Adatkezelőnek
Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz
intézése van folyamatban).
Tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat
nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos
okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben,
vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy
bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a
profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes
adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a
továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Hordozhatósághoz való jog
Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes
hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő
részére megadott adatokat megkapja, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az
Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat
ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.
Automatizált döntéshozatal
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló
döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben Adatkezelő köteles megfelelő
intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében,
ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen,
álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:

 Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

 meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé,
amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló
megfelelő intézkedéseket is megállapít;

 vagy az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés
Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kellett jelentenie
az adatvédelmi nyilvántartásba. Ez a bejelentési kötelezettség 2018. május 25. napjával megszűnt.
Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a
személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében,
hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes
adataival dolgoznak.
Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi
rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés
megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati
eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., email: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése
esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben
polgári pert indíthat bíróság előtt.
Adatkezelési tájékoztató módosítása
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és
jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával
elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.
Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból
további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az
adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az
időtartam meghatározásának szempontjairól;

 azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz
való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos
érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a
hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az
adathordozhatósághoz való jog biztosítását;

 hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor
visszavonhatja,

 a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen
alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes
adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az
adatszolgáltatás elmaradása;

 az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást
is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan
érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen
várható következményekkel bír.
Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás,
az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

hu_HUHU